Klauzula RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Damian Świącik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik z siedzibą przy al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w celach:
  a) związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  b) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących współpracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

  c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  d) udzielenia odpowiedzi na wnioski odpowiednich instytucji dotyczące udostępniania danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  e) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie zakładu Administratora poprzez monitorowanie zakładu (podstawa z art.6 ust.1 lit. f RODO).
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani  kontaktować z koordynatorem ds. danych osobowych pod adresem: e-mail: [….], telefon: [….] lub pisemnie na adres al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, banki realizujące wypłatę wynagrodzenia oraz podmioty, którym Pracodawca powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w tym podmioty świadczące usługi księgowe, techniczne, systemowe, doradcze na rzecz Pracodawcy, podmioty powiązane z Administratorem oraz w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania umowy a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych , jak również do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, zgodnie z szczegółowymi regulacjami zawartymi w Rozdziale III RODO oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Wobec danych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje Pani/Panu:

– prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO (art. 20 ust. 3 RODO);

– prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 RODO (art. 21 ust. 1 RODO).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w celu zawarcia umów. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przez stosowany przez Administratora system monitoringu jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.